Чым карысная сумесная праца «дзіцячых» і «дарослых» дактароў

У бе­ла­рус­кіх мяс­тэч­ках, да­рэ­чы, на­ват не паў­стае пы­тан­не па­дзя­лен­ня на ста­лых і дзя­цей, бо там час­цей за ўсё ад­на па­лі­клі­ні­ка на ўвесь ра­ён. У ста­лі­цы, між ін­шым, ін­тэ­гра­ва­ных уста­ноў ахо­вы зда­роўя ча­ты­ры: 4-я, 10-я, 36-я і 37-я па­лі­клі­ні­кі. Аб гэтым расказвае карэспандэнт «Звязды«.

Ка­рыс­ныя су­мес­ныя па­лі­клі­ні­кі перш за ўсё тым, што «18-га­до­выя дзе­ці», якія пе­ра­хо­дзяць ад пе­ды­ят­ра да тэ­ра­пеў­та, псі­ха­ла­гіч­на ляг­чэй адап­ту­юц­ца да «да­рос­ла­га» ля­чэн­ня. Яны з ма­лен­ства пры­вы­ка­юць і да бу­дын­ка, і да су­пра­цоў­ні­каў.

— Акра­мя пе­ды­ят­ра, ас­тат­нія ўра­чы ў дзя­цей ад­ра­зу тыя ж, што і ў да­рос­лых. Гэ­та зме­ша­нае ад­дзя­лен­не ме­ды­цын­скай рэ­абі­лі­та­цыі, ку­ды дзет­кі на фі­зі­яп­ра­цэду­ры хо­дзяць ра­зам з да­рос­лы­мі па­цы­ен­та­мі. Ад­ны і тыя ж спе­цы­я­ліс­ты ла­ба­ра­то­рыі, дзе ма­лыя зда­юць ана­лі­зы, — ка­жа На­тал­ля МЫС­ЛІЎ­ЧЫК, га­лоў­ны ўрач 36-й га­рад­ской па­лі­клі­ні­кі. — Ота­ла­рын­го­ла­гі, траў­ма­то­ла­гі, хі­рур­гі ў нас так­са­ма вя­дуць зме­ша­ны пры­ём. Дзе­ці ў чар­зе ра­зам з да­рос­лы­мі ся­дзяць і да іх, і ў ка­бі­не­ты на ўльтра­гу­ка­вую ды­яг­нос­ты­ку. Ім не трэ­ба адап­та­вац­ца да но­вых ка­лі­до­раў і тва­раў. Да та­го ж, той жа хі­рург у дзі­ця­чай па­лі­клі­ні­цы, як пра­ві­ла, пра­цуе толь­кі ў ад­ну зме­ну. Ка­лі ў яе не па­спеў — пры­хо­дзіц­ца звяр­тац­ца ў спе­цы­я­лі­за­ва­ны цэнтр. А ў ін­тэ­гра­ва­най ме­ду­ста­но­ве ўра­чы на мес­цы ўвесь дзень.

Вель­мі важ­ны плюс, на дум­ку га­лоў­на­га ўра­ча, на­яў­насць траў­ма­то­ла­га, яко­га звы­чай­на ня­ма ў дзі­ця­чых па­лі­клі­ні­ках. Ка­лі неш­та зда­ра­ец­ца, ма­лых пры­хо­дзіц­ца ва­зіць у спе­цы­я­лі­за­ва­ныя цэнт­ры і там жа на­зі­рац­ца. А ў ін­тэ­гра­ва­най па­лі­клі­ні­цы гэ­ты спе­цы­я­ліст на мес­цы на пра­ця­гу ра­бо­ча­га дня. Да та­го ж, вый­шаў ад яго — і пай­шоў на па­трэб­ныя фі­зія­п­ра­цэ­ду­ры на ін­шы па­верх. А не так, што ў ад­ным кан­цы го­ра­да пра­цэ­ду­ры атрым­лі­ва­еш, а ў ін­шым — ва ўра­ча на­зі­ра­еш­ся.

Яшчэ адзін ста­ноў­чы мо­мант — су­мес­нае на­ву­чан­не ўра­чоў і па­шы­рэн­не сфе­ры іх ве­даў на прак­тыч­ных пры­кла­дах.

— У нас і пе­ды­ят­ры, і ста­ма­то­ла­гі, і тэ­ра­пеў­ты, і спе­цы­я­лі­за­ва­ныя ўра­чы хо­дзяць на ад­ны вы­твор­чыя на­ра­ды. Сі­ту­а­цыі, якія мы раз­бі­ра­ем, і спе­цы­я­лі­за­ва­ныя лек­цыі, якія на­вед­ва­ем, аказ­ва­юц­ца ці­ка­вы­мі і для дак­та­роў ін­шых спе­цы­яль­нас­цяў з па­зі­цыі жыц­цё­вай прак­ты­кі, — упэў­не­на На­тал­ля Мыс­ліў­чык. — Урач па­ві­нен гля­дзець кры­ху шы­рэй за ме­жы сва­ёй спе­цы­я­лі­за­цыі, та­ды ў яго лепш атрым­лі­ва­ец­ца і ўсё ас­тат­няе, ён ду­мае. Гэ­та важ­на яшчэ і та­му, што тая ж ар­тэ­рыя­льная гі­пер­тэн­зія ма­ла­дзее. Ін­фаркт мі­я­кар­да зда­ра­ец­ца, на жаль, і ў 15-га­до­вых.

Пра­ца «дзі­ця­чых» і «да­рос­лых» дак­та­роў по­бач у ад­ной па­лі­клі­ні­цы да­па­ма­гае на­ват вы­крыць праб­лем­ныя са­цы­яль­на-не­бяс­печ­ныя мо­ман­ты ў сям’і. На­прык­лад, неш­та па­да­зро­нае ад­нос­на дзі­ця­ці за­ўва­жыць тэ­ра­пеўт, яко­га вы­клі­ка­лі да да­рос­ла­га. Або на пры­ём да гі­не­ко­ла­га прый­дзе не­цвя­ро­зая ця­жар­ная, зда­ра­ец­ца і та­кое, уз­ды­хае ўрач. Гэ­тая ін­фар­ма­цыя ад­ра­зу пе­рад­аец­ца пе­ды­ят­ру па тэ­ле­фо­не, без доў­га­га афарм­лен­ня па­пер і фар­маль­ных пра­цэ­дур. Та­кі чы­нам на­ладж­ва­ец­ца цес­ная су­вязь па­між ура­ча­мі роз­ных спе­цы­яль­нас­цяў.

Так што, пэў­на, не трэ­ба спя­шац­ца ад­ра­зу ла­яць тое, што на пер­шы по­гляд ня­зруч­на.

Читайте нас в Google News

ТОП-3 О МИНСКЕ

В каких случаях физлица в Беларуси платят налог с доходов от продажи сельхозпродукции — отвечает МНС

Министерство по налогам и сборам пояснило, в каких случаях физические лица должны уплачивать налог с дохода, полученного от продажи сельскохозяйственной продукции, грибов и ягод, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на сайт ведомства.

Комаровка овощиПодоходным налогом не будут облагаться доходы, полученные физлицами от продажи продукции растениеводства и животноводства, которую вырастили на земельном участке на территории страны. В перечень также вошли лекарственные растения, ягоды, грибы, орехи и иная дикорастущая продукция.

Исключение — случаи, когда доходы от реализации такой продукции во время налоговой проверки указаны гражданином в качестве источника дохода.

Для этого должны выполняться следующие условия:

 • физлицо, как сказано ранее, указало соответствующие доходы в пояснениях об источниках доходов, которые предоставило по требованию налогового органа;
 • вырученные от продажи сельхозпродукции средства была потрачены на покупку имущества и прочие расходы;
 • размер доходов в течение года превысил 200 базовых величин (для 2022 года этот показатель равен 400 рублям).

Облагаться налогом по ставке в 10 % при этом будет только сумма, превышающая 200 базовых, подчеркнули в ведомстве.

Норма регламентируется в соответствии со вступившей в силу с 1 января этого года редакцией Налогового кодекса.

Смотрите также:

 

Окунуться, а затем поесть ухи. Посмотрели, как отпраздновали Крещение на монастырском подворье

Православные христиане 19 января празднуют Крещение Господа Бога. Корреспонденты агентства «Минск-Новости» побывали на празднике, организованном на мужском подворье Свято-Елисаветинского монастыря в д. Лысая Гора.

На празднике каждый желающий мог окунуться в освящённую купель, а после попробовать уху или согреться чаем с пирожками.

Красочный репортаж и поздравления от жителей Минского района — в нашем видео.

Подписаться

Подписывайтесь на канал MINSKNEWS в YouTube

Смотрите также:

 

Белорусские туристы смогут привиться от COVID-19 в Турции. Чем там вакцинируют

Министерство здравоохранения Турции разрешило вакцинацию иностранных туристов. Ранее получить прививку могли только те граждане, которые имеют вид на жительство в этой стране. Официальное письмо турецкого ведомства с соответствующим заявлением опубликовано на сайте Ассоциации частных больниц и организаций здравоохранения (OHSAD). Об этом информируют Республиканский союз туристических организаций Беларуси и Ассоциация туроператоров России («Вестник АТОР»), сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Чем и где прививают

Ранее было неизвестно, какими именно препаратами намерены вакцинировать иностранцев (только взрослых, начиная с 18 лет). Однако теперь «Вестник АТОР» информирует, что туристы и в частных, и в государственных клиниках Турции могут получить только две двухкомпонентные вакцины на выбор: или Pfizer/BionTech (мРНК-вакцина), или китайскую Sinovac (CoronaVac цельновирионная вакцина).

Сколько стоит процедура, и как ее пройти

Приезжие, не имеющие вида на жительство, должны заплатить 400 турецких лир (около 30 долларов) за регистрацию, после которой возможно привиться. Как сообщают наши источники, заранее записываться и регистрироваться не нужно. Вакцинация проходит в порядке живой очереди, — рассказали в РСТО.

Какой сертификат выдают

«Данные туриста уже после первого укола внесут в турецкую государственную информационную систему eNabiz. После первой дозы он получит цифровой сертификат о вакцинации, который можно просмотреть и скачать через приложение Hayat Eve Şigar (для этого нужна турецкая SIM-карта)», — отметили в «Вестнике АТОР».

Что касается бумажных сертификатов, то их выдавать не будут, уточнили 17 января источники этой редакции.

«После второй дозы в том же приложении появится сертификат, совместимый с европейской системой цифровых сертификатов вакцинации и признаваемый в Евросоюзе, то есть Турция выдает сертификат уже европейского образца (EU DCC)», — дополнили в Ассоциации туроператоров России.

Читайте также:

В Турции отменили обязательное ПЦР-тестирование, но есть нюанс

Смотрите также:

Прямые телефонные линии Мингорисполкома и районных администраций пройдут 22 января

Прямые телефонные линии Мингорисполкома и районных администраций проведут 22 января, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-службе Мингорисполкома.

В городской администрации звонки минчан по тел. 222-44-44 с 9:00 до 12:00 будет принимать заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета Артем Николаевич Цуран.

Задать вопросы представителям руководства районных администраций можно будет с 9:00 до 12:00 по следующим номерам телефонов:

 • администрация Заводского района — тел. 389-26-09;
 • администрация Ленинского района — тел. 379-56-22;
 • администрация Московского района — тел. 278-21-01;
 • администрация Октябрьского района — тел. 375-58-32;
 • администрация Партизанского района — тел. 361-36-16;
 • администрация Первомайского района — тел. 357-05-14;
 • администрация Советского района — тел. 379-80-82;
 • администрация Фрунзенского района — тел. 361-31-74;
 • администрация Центрального района — тел. 324-42-93.

Творить добро никогда не поздно. Дети из РНПЦ неврологии и нейрохирургии получили подарки

В день Крещения Господня Советское районное объединение организаций профсоюзов вручило подарки детям, проходящим лечение в РНПЦ неврологии и нейрохирургии, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

В рамках круглогодичной акции «Профсоюзы — детям» мы часто поздравляем малышей с новогодними и рождественскими праздниками, Днем защиты детей, — рассказывает председатель Советского районного (г. Минска) объединения организаций профсоюзов Галина Зверко. — Обычно не ограничиваемся своими коллективами, выезжали ранее, например, в Ивенецкий дом-интернат для детей с особенностями развития, поздравляли детей из проблемных семей. В этот раз совместно с активом первичной профсоюзной организации работников БНТУ (председатель первички Ирина Вахтина) решили навестить деток — пациентов РНПЦ. Вручили им подарки — мягкие игрушки и сладости. В праздничный день Крещения, говорят, открываются небеса. Если помолиться о чем-то Господу, то просьба может исполниться. В такой день особенно актуально приносить радость детям, которые болеют и находятся на лечении в стационаре.

Г. Зверко не просто подала идею и организовала визит, но и сама выступила в роли клоуна Гоши. Появление такого персонажа оживило и развеселило маленьких пациентов, им было приятно получить подарок из рук клоуна. А родители малышей запечатлели эти моменты на фото.

Фото предоставлены Советским районным (г. Минска) объединением организаций профсоюзов

Смотрите также:

 

Огромные очереди стоят за святой водой!

Подписаться

Подписывайтесь на канал MINSKNEWS в YouTube

В столице задержали минчанина, который промышлял закладками наркотиков в Москве и Химках

Минчанина, который промышлял закладками наркотиков в Москве и Химках, задержали в белорусской столице, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-службе МВД.

На момент задержания при себе у жителя столицы имелось несколько полимерных пакетиков с различными наркотиками общим весом свыше 100 г, уточнили в ведомстве. Позже по месту жительства задержанного наркоконтроль обнаружил фасовочные пакеты, электронные весы, изоленту и емкость с запрещенным веществом.

Было установлено, что в течение примерно трех месяцев минчанин работал в России на виртуальный магазин наркотиков. Товар он получал оптом, после чего фасовал на съемной квартире. Закладки делал в Москве и Химках.

В отношении подозреваемого заведено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Фигурант проверяется на причастность к торговле психотропами в Беларуси.

Фото МВД

Смотрите также:

 

Марс в Козероге и Меркурий в соединении с Плутоном. Чего ждать от астрологических событий 24–30 января

На следующей неделе людей ждет сразу пять планетарных соединений. Какое влияние они окажут — в материале корреспондента агентства «Минск-Новости».

Фото Depositphotos

Важным астрологическим событием станет переход сразу трех планет — Марса (24 января), ретроградного Меркурия (26 января) и Венеры (29 января) — в сильный и энергичный знак Козерога.

Планета войны в этом созвездии подарит людям много инициативности и желание действовать, однако, чтобы заряд мотивации послужил конструктивным целям, астрологи советуют заранее составить список задач, которые необходимо будет выполнить.

Ретроградный Меркурий на этом фоне усилит интеллектуальные и организаторские способности, в особенности у представителей знаков Зодиака, которым покровительствует. Его влияние поможет продвинуться в решении вопросов, требующих терпения и усидчивости, но притупит эмоциональную составляющую, что может негативно отразиться на отношениях.

Компенсирует воздействие Меркурия активная Венера — она снизит градус накала в областях, связанных с деньгами, повысит дружелюбие и общительность властных людей, что существенно поможет в ведении переговоров.

Пользу можно будет извлечь и из соединения ретроградного Меркурия с Плутоном, которое произойдет в период с 28 по 30 января. С одной стороны, союз двух похожих планет существенно затруднит приход к компромиссам, но с другой — позволит по-новому посмотреть на многие вопросы, решить финансовые трудности и добиться продвижения по карьерной лестнице.

В конце недели жизнь многих людей может осложниться из-за того, что Солнце окажется в квадрате с Ураном. Это событие не только вновь нарастит степень тревожности, но и поспособствует возникновению неприятных ситуаций — поломке техники, получению травм, конфликтам с начальством и др. Стоит проявлять максимальную осторожность как в повседневных делах, так и в словах.

Смотрите также:

 

Андрей Макаревич подтвердил, что станет отцом в четвертый раз

В конце прошлого года в СМИ стала появляться информация, что 68-летний Андрей Макаревич и его жена 37-летняя жена Эйнат Кляйн станут родителями. Только сейчас артист подтвердил, что это правда, и в их семье действительно будет пополнение, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на kp.ru.

Фото sputnik.by

Журналисты сначала позвонили сыну музыканта Ивану Макаревичу. Он подтвердил информацию и признался, что уже поздравил отца. Затем «Комсомольская правда» связалась и с самим артистом, чтобы поздравить его.

Спасибо вам большое, но я раньше времени такие вещи не обсуждаю. Спасибо за поздравления, — сказал лидер «Машины времени».

Для А. Макаревича это будет четвертый ребенок, а для его жены — первый.

Смотрите также:

 

Звезда фильма «Ганнибал: Восхождение» Гаспар Ульель трагически погиб в возрасте 37 лет

Звезда фильма «Ганнибал: Восхождение» французский актер Гаспар Ульель ушел из жизни в возрасте 37 лет после инцидента на горнолыжном курорте Розьер на юго-востоке Франции, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на РИА Новости.

Кадр из фильма «Ганнибал: Восхождение», фото kinopoisk.ru

Известно, что мужчина отдыхал на курорте и получил серьезную черепно-мозговую травму после столкновения с другим лыжником. Некоторое время он находился в больнице, однако спасти его не удалось.

Гаспар Ульель известен по ролям в фильмах «Ганнибал: Восхождение», «Долгая помолвка», «Сен-Лоран. Стиль — это я», «Это всего лишь конец света» и других картинах. Актер дважды становился обладателем главного приза национальной кинопремии Франции «Сезар».

Смотрите также: